Področja dela in obravnave v patronažnem varstvu

Področja dela v patronažnem varstvu so zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti; zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu, kar uvrščamo med preventivno dejavnost, ter zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu, kar spada med kurativno dejavnost.

Zdravstvena nega pacienta na domu ter izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov se načrtuje in izvaja na osnovi pisnega naročila (delovnega naloga) pacientovega izbranega osebnega zdravnika.

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

 • patronažni obisk pri nosečnici;
 • dva patronažna obiska pri otročnici;
 • šest patronažnih obiskov pri novorojenčku (prvi obisk novorojenca mora biti izveden v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčku v prvem letu starosti;
  • dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
 • patronažni obisk otroka v 2. in 3. letu starosti;
 • dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
 • svetovalni preventivni patronažni obisk za ženske, ki se po treh letih ne odzovejo vabilu na preventivni ginekološki pregled;
 • dva patronažna obiska na leto za osebe, stare nad 65 let, ki so osamele ter socialno ogrožene;
 • dva patronažna obiska na leto za zavarovane osebe, stare nad 25 let:
  • ki imajo aktivno tuberkulozo,
  • ki imajo mišično in živčno-mišična obolenja,
  • ki so paraplegiki in tetraplegiki,
  • ki imajo multiplo sklerozo ali cerebralno paralizo,
  • ki imajo motnje v razvoju,
  • ki so invalidne,
  • ki imajo kronična obolenja.

V primeru, ko diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu ugotovi, da je treba opraviti več obiskov, kot je določeno v sklopu preventivne dejavnosti, se poveže z izbranim osebnim zdravnikom, ginekologom, pediatrom ali drugim specialistom in se dogovori o nadaljnji obravnavi.

V okviru preventivnega delovanja patronažnega varstva se izvajajo tudi različne aktivnosti v lokalni skupnosti: sodelovanje s klubi in društvi bolnikov, vodenje skupin za samopomoč, predavanja, delo z majhnimi skupinami, individualni razgovori s prebivalci na terenskem območju.

V okviru projekta Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v lokalnih skupnostih, katerega del je Krepitev zdravja za vse pa se v 30 zdravstvenih domovih izvaja tudi nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki predvideva:

 • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
 • vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok,
 • izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih skupnostih ter
 • pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva.